Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 1. Webjuffie website & online academie (hierna: Webjuffie) is een eenmanszaak, statutair gevestigd in Zeist en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68168276.
 2. In deze voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Webjuffie.
 3. In deze voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Webjuffie en Klant in de meest ruime zin.
 4. In deze voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Webjuffie en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere het bouwen van WordPress-websites en online leeromgevingen met Learndash, (online) trainingen, onderhoud van de website, SEO, (re)branding, e-mail marketing, social media marketing, hulp bij het ontwikkelen van de inhoud van de online training, branding, restyling en het schrijven van webteksten en alle andere door Webjuffie ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht althans de Overeenkomst.
 5. In deze voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website https://webjuffie.nl.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Webjuffie gesloten Overeenkomsten waarbij Webjuffie haar Diensten aanbiedt en/of producten levert.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Webjuffie zijn overeengekomen voor het aangaan van de Overeenkomst.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en/of repeterende opdrachten van Klant aan Webjuffie.

Artikel 3 - Wijzigen van de Algemene voorwaarden

 1. Webjuffie is gerechtigd de onderhavige voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zolang deze wijzigingen niet onredelijk bezwarend zijn voor Klant.
 2. Webjuffie zal dergelijke wijzigingen tijdig voor inwerkingtreding bekendmaken bij Klant.
 3. Als Klant binnen 5 dagen na wijziging geen bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzingen, wordt Klant geacht in te stemmen met de dergelijke wijzigingen.
 4. Webjuffie is nimmer gehouden tot enige vergoeding en/of restitutie van reeds betaalde kosten door Klant, als bezwaar leidt tot ontbinding.

Artikel 4 - Offertes en aanbiedingen

 1. Webjuffie heeft met Klant een kosteloos en vrijblijvend intakegesprek.
 2. Webjuffie stelt voor Klant een offerte op maat op, met een geldigheid van veertien dagen, waarna het aanbod in de offerte van rechtswege vervalt.
 3. In de Offerte wordt het bedrag voor de Opdracht vastgesteld.
 4. Levertijd in de offerte is indicatief en geeft Klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nieuwe overeenkomsten. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 5 - De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Webjuffie en Klant komt tot stand op het moment dat Klant de offerte heeft geaccepteerd of door een gedraging van Klant, waaruit Webjuffie mocht afleiden dat de Overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Als Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de Offerte van Webjuffie dan maken zij geen deel uit van Overeenkomst, tenzij Webjuffie deze aantekeningen van Klant schriftelijk en ondubbelzinnig bevestigt.
 3. Als Webjuffie een Opdrachtbevestiging naar Klant stuurt is de Opdrachtbevestiging beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke vergissingen of verschrijvingen.
 4. Webjuffie kan niet aan haar aanbod worden gehouden als Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt bij voltooiing, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Levertijd in de opdrachtbevestiging is indicatief en geeft Klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 7. Als voor de uitvoering van de Overeenkomst een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Webjuffie hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Webjuffie dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan Overeenkomst. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht te annuleren of ontvangst van de Diensten of betaling te weigeren.
 8. Webjuffie streeft ernaar de materialen online voor de deelnemers toegankelijk te houden gedurende de looptijd van de gekochte training, maar kan dit niet garanderen. Als de materialen worden verwijderd of verhuist naar een andere URL, laat Webjuffie Klant dit 3 (drie) maanden van te voren per e-mail weten, zodat Klant in staat is deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Webjuffie zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat bij haar bekend is. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor risico van klant.
 9. Het kan zijn dat Webjuffie plug-ins van derden aanbeveelt en/of gebruikt. Webjuffie is nooit partij in de overeenkomst tussen Klant en de aanbieders van de plug-ins. De algemene voorwaarden van de aanbieders van de plug-ins zijn van toepassing op het gebruik van de plug-ins. De aanbieders van de plug-ins kunnen kosten voor het gebruik van deze plug-ins in rekening brengen.
 10. Webjuffie houdt het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor ondersteuning bij het installeren of gebruik van de plug-ins. Webjuffie maakt dit altijd van tevoren kenbaar.

Artikel 6 - Bouw website en/of online academie

 1. Hetgeen in de Opdrachtbevestiging staat is beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst althans de uitvoering van de Opdracht.
 2. Klant dient binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur de volledige betaling te doen die voor de Opdracht is overeengekomen. Webjuffie zal niet beginnen met de Opdracht voordat deze betaling ontvangen is.
 3. Mocht Klant met Webjuffie een betaling in termijnen zijn overeengekomen, dan geschiedt (deel)betaling volgens de schriftelijke afspraken daarover met Webjuffie.
 4. Ongeacht lid 1 of lid 2 van dit artikel bezien, geldt hoe dan ook altijd dat zolang de volledige betaling niet door Webjuffie is ontvangen, Webjuffie de website niet zal overzetten op het account of de hosting maatschappij van Klant.
 5. Klant heeft recht op twee correctie rondes voordat de opdracht is afgerond.

Artikel 7 - Training website en/of online academie

 1. Webjuffie biedt twee soorten trainingen aan: trainingen voor de bouw van een website, trainingen voor de online academie.
 2. Klant kan zich op de Website inschrijven voor een training.
 3. Bij een individuele training neemt Webjuffie achteraf telefonisch of per mail contact op om een datum vast te stellen. Bij een groepstrainingen dient Klant een geschikte datum uit te kiezen waarop trainingen beschikbaar zijn en de data worden weergegeven.
 4. Webjuffie kan niet garanderen dat alle content van Klant binnen een training aan bod komt.
 5. Als door welke omstandigheid dan ook, het niet meer mogelijk is om de training bij te wonen dient dit met inachtneming van (7) zeven werkdagen schriftelijk medegedeeld te worden aan Webjuffie. Webjuffie en Klant zullen in overleg kijken naar een nieuwe datum. Als dit niet binnen de gestelde termijn wordt aangegeven, dan is dit niet mogelijk. Klant kan dan ook geen aanspraak maken op enige vorm van terugbetaling of compensatie.
 6. Webjuffie behoudt zich het recht voor een training te annuleren en zal dit onverwijld aan Klant doorgeven. Het betaalde bedrag zal door Webjuffie aan Klant worden gerestitueerd. Als Klant instemt met een vervangende training zal Webjuffie niet overgaan tot restitutie.
 7. Betaling bij inschrijving van de training geschiedt online. Als Klant de betaling niet online wil doen, dient Klant contact op te nemen met Webjuffie. Webjuffie zal dan een factuur sturen waarna Klant het bedrag op de factuur dient over te boeken.
 8. Het gehele bedrag dient voorafgaand aan de training betaald te zijn, anders kan deelname door Webjuffie worden geweigerd.

Artikel 8 - Online trainingen

 1. Het is mogelijk voor Klant om online trainingen via de Website te bestellen.
 2. Klant ontvangt bevestiging van de geplaatste bestelling.
 3. Na het volledig en succesvol afronden van de online betaalprocedure heeft Klant direct toegang tot en beschikt over de bestelde producten via eigen inlog op het platform.
 4. Webjuffie is gerechtigd om de inhoud tussentijds te wijzigen voor kwalitatieve verbetering en de planning van onderdelen tussentijds te wijzigen. Klant ontvangt hiervan bericht, zonder dat Webjuffie gehouden is aan opgave van reden.
 5. Webjuffie heeft altijd het recht bepaalde deelnemers te weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffende deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat Webjuffie verplicht is haar redenen hiervan bekend te maken, waarna Klant haar betalingsverplichting vervalt en reeds voldane betalingen (naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

Artikel 9 - Campagnes

 1. De doorlooptijd van het verrichten van Diensten op het gebied van het opzetten van campagnes is afhankelijk van meerdere factoren en omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend de kwaliteit van de door Klant verstrekte gegevens en informatie en de medewerking van Klant dan wel relevante derden.
 2. De opvolging en uitvoering van de campagne in de breedste zin des woords is steeds voor rekening en risico van Klant. Onverminderd de mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs door Webjuffie ligt de bewijslast, inhoudende dat de (wijze van) advies niet zou voldoen aan hetgeen in redelijkheid mag worden verwacht dan wel schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam soortgelijk bedrijf mag worden verwacht, geheel bij Klant.
 3. Klant is niet gerechtigd om op enigerlei wijze de werkwijze, de methoden en technieken van Webjuffie en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van Webjuffie op enigerlei wijze openbaar maken dan wel (inzage) te verstrekken in, behoudens voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Webjuffie is.
 4. Als Webjuffie namens Klant een Google Shopping campagne verzorgt, dient de website van Klant te beschikken over een geldig SSL certificaat. Als Webjuffie een SSL certificaat installeert voor Klant, komen de kosten daarvan voor rekening van Klant.
 5. Webjuffie tracht Klant inzicht te geven in de door Webjuffie behaalde resultaten met betrekking tot conversiepercentages en overige statistieken. Vanwege eventuele technische beperkingen in de door Klant gebruikte CMS of hosting systemen, kan Webjuffie kan niet garanderen dat zij Klant conversiepercentages en overige statistieken kan verstrekken.
 6. Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van e-mailadressen welke gebruikt worden voor het uitvoeren van e-mailmarketingcampagnes. Klant dient enkel e-mailadressen te gebruiken die in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving zijn verkregen. Klant garandeert in ieder geval dat de bedoelde e-mailadressen doormiddel van een dubbele opt-in verkregen zijn en dat als een betrokkene op enig moment zijn toestemming intrekt, Klant dit e-mailadres direct verwijdert uit de door Webjuffie te gebruiken e-mailadressen voor het uitvoeren van e-mailmarketing.

Artikel 10 - Persoonsgegevens

 1. Als Webjuffie bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis moet nemen van persoonsgegevens, zal Klant verstrekking van gegevens die Webjuffie niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weglaten of onleesbaar maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan Webjuffie overdragen.
 2. Dit geldt onverminderd de verplichting voor Webjuffie om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.
 3. Webjuffie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens.
 4. Klant staat ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens door Webjuffie in het kader van de Overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n).
 5. Als een datalek plaatsvindt waarbij persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de Overeenkomst betrokken zijn, zal Webjuffie Klant informeren nadat zij heeft kennisgenomen van het datalek. In dat geval zal Webjuffie als nodig, zelfstandig een melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij ernstige datalekken zullen Partijen overleggen wie de eventuele betrokkene(n) informeert over het datalek.
 6. Webjuffie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door Klant niet naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van privacy.
 7. Klant vrijwaart Webjuffie voor aanspraken van derden op grond van dergelijke schade. De vrijwaring geldt ook voor de kosten die Webjuffie in verband met die aanspraken heeft moeten maken, daaronder begrepen de juridische kosten van (gerechtelijke) procedures en de kosten van eventuele boetes die aan Webjuffie worden opgelegd.

Artikel 11 - Zoekmachine optimalisatie (SEO)

 1. Zoekmachine optimalisatie (SEO) beperkt zich tot de vindbaarheid in Google in Nederland en strekt zich niet uit tot andere zoekmachines.
 2. Het is inherent aan zoekmachine optimalisatie (SEO) dat de resultaten niet direct zichtbaar zijn. De eerste ruwe resultaten zijn naar verwachting zichtbaar na 6 – 30 weken, na livegang van de aanpassingen op de website.

Artikel 12 - Google AdWords (SEA)

 1. Adverteren in Google AdWords beperkt zich tot het adverteren in Google en aan Google gerelateerde partnersite en strekt zich niet uit tot andere zoekmachines.
 2. Klant dient Webjuffie van de benodigde informatie en gegevens te voorzien zoals informatie en/of documentatie over diens onderneming, producten en/of diensten om Webjuffie in staat te stellen eventuele noodzakelijke content te creëren. Klant is zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van leads die zich aandienen na bezoek aan de website via het contactformulier, via e-mail of telefonisch.
 3. Webjuffie zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering met de geselecteerde zoektermen en/of zoekzinnen in Google via Google AdWords, maar staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
 4. Op Webjuffie rust uitsluitend een inspanningsverbintenis. Alle mededelingen van Webjuffie over de mogelijke resultaten van haar werkzaamheden zijn derhalve indicatief van aard, zonder dat Klant daaraan rechten kan ontlenen.
 5. De kosten voor het adverteren in Google AdWords bestaan enerzijds uit de vergoeding die in rekening wordt gebracht door Webjuffie voor het inrichten en beheren van de campagne en anderzijds uit de advertentiekosten die in rekening worden gebracht door Google.
 6. Webjuffie is vrij in de wijze waarop zij haar werkzaamheden uitvoert. Webjuffie bepaalt een en ander zelfstandig en bepaalt ook op welke wijze het beschikbare klikbudget wordt besteed. Webjuffie is niet gehouden tot verdere rapportage dan vermeld in lid 2 van dit artikel.
 7. Adverteren in Google AdWords is onderworpen aan de (algemene) Servicevoorwaarden en beleidsregels van Google zoals die van tijd tot tijd gelden, welke voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via http://www.google.nl/intl/nl/policies/terms/regional.html. Klant dient zich aan het gestelde in deze voorwaarden en beleidsregels te houden. Webjuffie is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van Klant in strijd hiermee.
 8. Facturen van Google voor de verbruikosten van AdWords worden aan Klant toegezonden. Als Klant tussentijds inzicht wil hebben in de verbruikskosten, kan Webjuffie daar op verzoek van Klant inzicht in geven.

Artikel 13 - Social media marketing

 1. Social media marketing betreft het instellen en onderhouden van marketingboodschappen op onder andere Facebook en Instagram welke door Webjuffie namens Klant wordt uitgevoerd.
 2. Klant dient te beschikken over een eigen advertentieaccount op een social media platform en Webjuffie toegang te verschaffen in de rol van ‘redacteur’ tot dit advertentieaccount. Webjuffie zal nimmer de eigenaar of verantwoordelijke zijn van deze advertentieaccount. Klant blijft altijd verantwoordelijk.
 3. Klant dient Webjuffie te voorzien van beeldmateriaal (foto’s en/of video’s) aan Webjuffie. De foto’s dienen van voldoende kwaliteit te zijn, zulks ter beoordeling van Webjuffie. Als de foto’s een lage kwaliteit en/of resolutie hebben en de advertentie als gevolg wordt geweigerd of niet het beoogde resultaat leidt, komt dit voor rekening en risico van Klant. Klant dient het bedoelde beeldmateriaal tijdig aan te leveren op een door Webjuffie te bepalen wijze, waaronder het bestandsformaat.
 4. Social media marketing is onderworpen aan de (algemene) Servicevoorwaarden en beleidsregels van Facebook en Instagram zoals die van tijd tot tijd gelden, welke voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via https://www.facebook.com/policies/ads en https://help.instagram.com/478745558852511. Klant dient zich aan het gestelde in deze voorwaarden en beleidsregels te houden. Webjuffie is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van Klant in strijd hiermee.

Artikel 14 - Strippenkaart

 1. Het is voor Klant mogelijk via de Website een strippenkaart aan te schaffen.
 2. De prijs van de strippenkaart is in euro’s en exclusief BTW.
 3. Op de Website staat expliciet vermeld welke Dienst(en), de hoeveelheid uren en de hoeveelheid strippen die bij de strippenkaart zijn inbegrepen.
 4. De strippen worden per kwartier afgeboekt.
 5. De niet-gebruikte strippen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 6. De strippenkaart is alleen te gebruiken tijdens kantooruren, niet in weekenden en/of op feestdagen.
 7. De strippenkaart is geldig voor 1 (zegge: één) jaar vanaf het moment van aankoop.
 8. Klant is verantwoordelijk voor een tijdig gebruik van strippen, Webjuffie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een afloop van de strippenkaart waarbij nog niet alle strippen zijn gebruikt.
 9. Betaling voor de strippenkaart geschiedt voorafgaand aan het gebruik en online.

Artikel 15 - Onderhoudsovereenkomst met inbegrepen licenties

 1. Als Klant gebruik wenst te maken van de Diensten van Webjuffie, dan kan Klant tevens kiezen om met Webjuffie een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.
 2. De onderhoudsovereenkomst is een overeenkomst waarbij Webjuffie zich verbindt onderhoudswerkzaamheden en daarmee samenhangende werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van Klant. Bij de onderhoudsovereenkomst zijn inbegrepen de door Webjuffie aangeraden licenties, waarbij updates en back-ups, etc. zijn inbegrepen.
 3. De onderhoudsovereenkomst kan worden aangegaan voor een duur van 6 (zegge: zes) maanden of 12 (zegge: twaalf) maanden.
 4. Tussentijdse opzegging door de Opdrachtgever, ten aanzien van een lopende onderhoudsovereenkomst, is niet mogelijk. Ieder der Partijen kan wel met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (zegge: één) maand voor het einde van de einddatum van de onderhoudsovereenkomst opzeggen.
 5. Een opzegging kan ook eerder geschieden, maar zal pas van kracht worden wanneer de lopende onderhoudsovereenkomst tot einde komt (de oorspronkelijke einddatum).
 6. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Bij geen tijdige opzegging zal de onderhoudsovereenkomst stilzwijgend worden verlengd voor dezelfde duur. Als Klant dus een onderhoudsovereenkomst voor 6 (zegge: zes) maanden heeft aangeschaft en niet tijdig opzegt, dan zal de onderhoudsovereenkomst stilzwijgend worden verlengd voor weer 6 (zegge: zes) maanden. In een dergelijke situatie, zoals neergelegd in de voorgaande zinsnede, geldt wederom een opzegtermijn van één maand die op de nieuwe einddatum (van de verlengde onderhoudsovereenkomst) in werking zal treden.
 7. Na afloop van het onderhoudscontract zullen de bijbehorende licenties door Webjuffie worden verwijderd. De verantwoordelijkheid ligt vanaf dat moment bij Klant om ofwel zelf licenties aan te schaffen en de updates te voeren.
 8. De onderhoudsovereenkomst zal voorafgaand de inwerkingtreding worden gefactureerd.
 9. Neemt Klant geen onderhoudsovereenkomst af, dan is Klant altijd zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de updates en het afsluiten van licenties.

Artikel 16 - Uitvoering van Overeenkomst

 1. Webjuffie zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken uit te voeren. Op Webjuffie rust slechts een inspanningsverplichting.
 2. Als en voor zover een goede uitvoering van Overeenkomst dit vereist, heeft Webjuffie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n), onder voorwaarden overeengekomen in Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Klant zorgt ervoor dat alle gegevens waarvan Webjuffie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van Overeenkomst, tijdig aan Webjuffie worden verstrekt.
 4. Voor het bouwen van de website en voor de academie heeft Webjuffie in ieder geval nodig, maar niet beperkt tot: kleurcodes, lettertypes, foto’s, teksten, favicon, logo, link naar video’s, opdrachten, pdf-bestanden, materiaal voor online training, toegang tot hostinggegevens en waar nodig toegang tot MailBlue/Active Campaign.
 5. Als de voor de uitvoering van Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Webjuffie zijn verstrekt, heeft Webjuffie het recht de uitvoering van Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.
 6. Weigert Klant diens medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Webjuffie, dan is Klant nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Webjuffie te betalen.

Artikel 17 - Wijziging van Overeenkomst

 1. Als tijdens de uitvoering van Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Webjuffie en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van Overeenkomst overgaan.
 2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Webjuffie op en is voor Klant geen grond om Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Webjuffie en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk. Het maakt hierbij niet uit Webjuffie al aan de Opdracht is begonnen of nog niet.
 4. Als Webjuffie op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen (meerwerk), zullen deze werkzaamheden of prestaties door Klant worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Webjuffie. Van meerwerk is eveneens sprake indien de omvang van een reeds overeengekomen opdracht wordt uitgebreid of gewijzigd.

Artikel 18 - Annulering en opzegging door Klant

 1. Ten aanzien van de Overeenkomst bouw website en/of online academie geldt dat na ondertekening en retourzending van de Offerte het voor Klant niet meer mogelijk is de Overeenkomst kosteloos te annuleren. Webjuffie is altijd gerechtigd om 50% van het reeds betaalde bedrag als annuleringsvergoeding in rekening te brengen.
 2. Klant is wel gerechtigd de Overeenkomst bouw website en/of online academie en/of online training tussentijds op te zeggen. Wel dient hierbij 30% van het volledige factuurbedrag te worden betaald, ook als er nog geen of nog niet alle overeengekomen Diensten zijn uitgevoerd.
 3. Tussentijdse opzegging de Overeenkomst bouw website en/of online academie dient schriftelijk te geschieden. De verzendende partij draagt de bewijslast voor de ontvangst door de andere partij.
 4. Ten aanzien van de Overeenkomst training website en/of online academie en/of online trainingen geldt dat zodra de (online) betaalprocedure succesvol en volledig is afgerond is het voor Klant niet meer mogelijk de Overeenkomst te annuleren, dit omdat de content al volledig beschikbaar is voor Klant, ongeacht of Klant de inhoud heeft gebruikt of niet. Klant komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.
 5. Ten aanzien van het afnemen van een Strippenkaart geldt dat na succesvol en volledig afronden van de (online) betaalprocedure, het voor Klant niet meer mogelijk is deze te annuleren.
 6. Voor andere diensten dan in dit artikel geldt dat het Klant vrij staat om de opdracht aan Webjuffie op elk gewenst moment te beëindigen. Wanneer Klant de opdracht intrekt, is Klant verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van Webjuffie te betalen.

Artikel 19 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

 1. Webjuffie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of Overeenkomst te ontbinden, als Klant de verplichtingen uit Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of dat Webjuffie goede grond heeft te vrezen dat Klant in deze verplichtingen zal tekortschieten. Dit zonder enige verplichting voor Webjuffie tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 2. Voorts is Webjuffie bevoegd Overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Dit zonder enige verplichting voor Webjuffie tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 3. Als Klant zijn uit Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Webjuffie gerechtigd Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 4. Bij liquidatie, insolventie of surseance van betaling van Klant, zijn de verplichtingen van Klant direct opeisbaar. Dit zonder enige verplichting voor Webjuffie tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 5. Bij tussentijdse opzegging, opschorting en ontbinding geldt dat alleen Webjuffie plug-ins, templates en de bijbehorende licenties mag verwijderen. Klant mag dit niet doen althans niet zonder schriftelijke toestemming van Webjuffie. Klant zal Webjuffie bovendien pas verwijderen als beheerder, nadat Webjuffie dit heeft aangegeven. Doet Klant dit eerder, dan is zij Webjuffie een nadere schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 20 - Afstand recht opschorting & verrekening

 1. Klant doet afstand van het recht om een schuld aan Webjuffie te verrekenen met een vordering op Webjuffie.
 2. Klant doet afstand van het recht om nakoming van een uit de overeenkomst vloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 21 - Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 22 - Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
 2. Webjuffie is gerechtigd reiskosten, parkeerkosten en overige kosten (apart) in rekening te brengen.
 3. Webjuffie heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Webjuffie mede te delen.
 5. Betaling geschiedt via (online) factuur en altijd vooraf, tenzij met Webjuffie anders is overeengekomen.
 6. Als Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere melding van ingebrekestelling is vereist. Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Als Webjuffie besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant naast de verschuldigde hoofdsom en de in dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld.

Artikel 23 - Aansprakelijkheid

 1. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Webjuffie is niet aansprakelijk voor schade als Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Webjuffie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aan Klant gecommuniceerde termijnen.
 3. Webjuffie is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Webjuffie verleent Klant de bevoegdheid aan Webjuffie om, als een door Webjuffie ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden.
 4. Webjuffie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade zoals: bedrijfsschade, stagnatieschade, gemiste besparingen, verminderde goodwill en gederfde winst.
 5. Webjuffie is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit Overeenkomst, als dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Als Webjuffie aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Webjuffie, waarbij de schade een rechtstreeks en uitsluitend gevolg moet zijn van het handelen van Webjuffie.
 7. De aansprakelijkheid van Webjuffie is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Als de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of als Webjuffie niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde factuurbedrag met een maximum van € 2500,--.
 8. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Webjuffie.
 9. Dit artikel sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.
 10. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van de rechtspersoon.
 11. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur, onverschillig of deze al dan niet op verzoek van Klant, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van klant als natuurlijk persoon of beiden is gesteld.

Artikel 24 - Verval van de vordering

 1. Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door Webjuffie vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 25 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Webjuffie, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Webjuffie zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, storingen in de systemen van Webjuffie, storingen in internetverbinding vanuit de provider, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog, epidemieën/pandemieën, of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. Bij overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht duurt.
 4. Als de overmacht langer dan 60 dagen aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Webjuffie overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met in mindering gebracht alle kosten die Webjuffie heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 26 - Garantie

 1. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in Overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden is opgenomen, biedt Webjuffie geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot haar Diensten.
 2. De bepalingen in deze Algemene voorwaarden ter zake van garantie laten de garantie aanspraken van Klant uit hoofde van de wet onverlet.
 3. Klant garandeert dat zij de producten en/of Diensten niet zal gebruiken:
  • Op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Webjuffie of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • In strijd met geldende wet- of regelgeving en/of
  • In strijd met een bepaling van de Overeenkomst
  • Webjuffie geeft geen garantie dat de verstrekte informatie, ongeacht de bron (de content) nauwkeurig, volledig actueel of foutloos is. Webjuffie is dan ook niet aansprakelijk voor enige onjuistheid, fout of onvolledigheid van de inhoud.

Artikel 27 - Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Partijen garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 2. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd als deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Webjuffie kan hieraan niet worden gehouden als de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van Overeenkomst.

Artikel 28 - Intellectuele eigendom

 1. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Webjuffie alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Webjuffie worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt dan is overeengekomen.

Artikel 29 - Vrijwaring

 1. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van voorgenoemde gegevens althans rechten aan Webjuffie. Klant zal Webjuffie vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 2. Klant vrijwaart Webjuffie tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Webjuffie geleverde diensten.

Artikel 30 - Klachtenregeling

 1. Klant is verplicht om klachten over de verrichte werkzaamheden direct en schriftelijk te melden aan Webjuffie via info@webjuffie.nl.
 2. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Webjuffie in staat is om hierop adequaat te reageren.
 3. Een klacht kan er niet toe leiden dat Webjuffie gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan overeengekomen.

Artikel 31 - Prijsindexering

 1. Webjuffie heeft het recht de aan Klant te berekenen vergoedingen jaarlijks aan te passen.
 2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan Klant.

Artikel 32 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Webjuffie en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Webjuffie en klant mochten ontstaan zullen onderling en in goed overleg worden opgelost.
 3. Alle geschillen die niet in onderling en goed overleg kunnen worden opgelost, worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht. 

 

Deze algemene voorwaarden (versie 6) zijn voor het laatst gewijzigd op 14 juni 2022.