Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 1. Webjuffie website & online academie (hierna: Webjuffie) is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het bouwen van websites of het voorzien van online trainingen hierin, met behulp van het programma WordPress.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Webjuffie zoals bedoeld in artikel 1 lid 4 van deze Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Webjuffie en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Webjuffie en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het bouwen van websites en het aanbieden van trainingen alsmede alle andere door Webjuffie ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht. Werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht zijn niet inbegrepen.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website https://webjuffie.nl.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Webjuffie gesloten Overeenkomsten waarbij Webjuffie Diensten aanbiedt en/of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Webjuffie overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en/of repeterende opdrachten van Klant.
 5. Webjuffie is gerechtigd de onderhavige algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen zolang deze wijzigingen niet onredelijk bezwarend zijn voor de Klant. Webjuffie zal dergelijke wijzigingen tijdig voor inwerkingtreding bekendmaken bij Klant. Indien Klant binnen de redelijke termijn geen bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzingen, wordt Klant geacht in te stemmen met de dergelijke wijzigingen. Webjuffie is nimmer gehouden tot enige vergoeding en/of restitutie van reeds betaalde kosten door Klant, indien bezwaar leidt tot ontbinding.

Artikel 3 - Overeenkomst bouw website en/of online academie

 1. Klant kan telefonisch of via de mail contact opnemen met Webjuffie. Op basis van dit gesprek zal een opdrachtovereenkomst worden opgesteld door Webjuffie.
 2. Overeenkomst tussen Webjuffie en Klant komt tot stand op het moment dat Klant de Opdrachtovereenkomst ondertekend retour heeft gezonden. opdrachtovereenkomst is ondertekend en retour is gezonden aan Webjuffie.
 3. In deze Opdrachtovereenkomst wordt onder andere een omschrijving gegeven van de opdracht, het bedrag en de termijn van levering.
 4. Klant heeft veertien (14) dagen de tijd om de opdrachtbevestiging te ondertekenen, hierna vervalt het aanbod van rechtswege.
 5. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de Opdrachtovereenkomst van Webjuffie dan maken zij geen deel uit van Overeenkomst, tenzij Webjuffie deze schriftelijk bevestigt.
 6. Indien Webjuffie een Opdrachtbevestiging naar Klant stuurt, is deze Opdrachtbevestiging beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Webjuffie kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 7. Klant heeft recht op twee correctie rondes voordat de opdracht is afgerond.

Artikel 4 - Betaling website en/of online academie

 1. In de opdrachtovereenkomst wordt het bedrag vastgesteld. Betaling geschiedt middels overboeking op het rekeningnummer vermeld in de factuur.
 2. Klant dient binnen veertien (14) dagen na ontvangst factuur een aanbetaling te doen van 50% van het gehele bedrag. Webjuffie zal niet beginnen met de opdracht voordat deze aanbetaling ontvangen is.
 3. De tweede factuur voor de overige 50% van het bedrag dient eveneens binnen veertien (14) te zijn voldaan. Zolang de betaling niet is ontvangen zal Webjuffie de website niet overzetten op het account of de hosting maatschappij van Klant.

Artikel 5 - Overeenkomst training website en/of online academie

 1. Webjuffie biedt twee soorten trainingen aan: trainingen voor de bouw van een website, trainingen voor de online academie.
 2. De trainingen onderscheiden zich in individuele- en groepstrainingen, waarbij een groep maximaal uit vier (4) personen bestaat.
 3. Klant kan zich op de Website inschrijven voor een training. Voor beide trainingen geldt dat Overeenkomst tot stand komt op het moment dat de betaling succesvol is verlopen.
 4. In geval van de individuele training neemt Webjuffie achteraf telefonisch of per mail contact op om een datum vast te stellen.
 5. In geval van groepstrainingen dient Klant zelf een geschikte datum uit te kiezen waarop trainingen beschikbaar zijn. Deze data worden weergegeven voordat Overeenkomst tot stand komt.
 6. Webjuffie kan niet garanderen dat alle content van Klant binnen een training aan bod komt.
 7. Indien, door welke omstandigheid dan ook, het niet meer mogelijk is om de training bij te wonen dient dit met inachtneming van (7) zeven werkdagen schriftelijk medegedeeld te worden aan Webjuffie. Webjuffie en Klant zullen in overleg kijken naar een nieuwe datum. Indien dit niet binnen de gestelde termijn wordt aangegeven, dan is dit niet mogelijk. Klant kan dan ook geen aanspraak maken op enige vorm van terugbetaling of compensatie.
 8. Webjuffie behoudt zich het recht voor een training te annuleren en zal dit onverwijld aan Klant doorgeven. Het reeds betaalde bedrag zal door Webjuffie aan Klant worden gerestitueerd. Indien Klant instemt met een vervangende training zal Webjuffie niet overgaan tot restitutie.

Artikel 6 - Betaling training website en/of online academie

 1. Betaling geschiedt bij inschrijving van de training middels iDeal. Indien Klant de betaling niet online wil doen dient Klant contact op te nemen met Webjuffie. Webjuffie zal dan een factuur sturen waarna Klant het bedrag op de factuur dient over te boeken.
 2. Het gehele bedrag dient vooraf betaald te zijn voordat de inschrijving bevestigd is.

Artikel 7 - Overeenkomst online trainingen

 1. Het is mogelijk voor de Klant om online trainingen via de Website te bestellen. De Overeenkomst komt dan tot stand nadat de Klant de online betaalprocedure volledig heeft afgerond. De Klant ontvangt tevens een bevestiging van de geplaatste bestelling.
 2. Na het volledig en succesvol afronden van de online betaalprocedure heeft de Klant direct toegang tot en beschikt over de bestelde producten via eigen inlog op het platform.

Artikel 8 - Betaling online trainingen

 1. Betaling voor de online training(en) geschiedt vooraf middels iDeal.

Artikel 9 - Strippenkaart

 1. Het is voor de Klant mogelijk via de Website een strippenkaart aan te schaffen.
 2. De prijs van de strippenkaart is in euro’s en exclusief BTW.
 3. Op de Website staat expliciet vermeld welke Dienst(en), de hoeveelheid uren en de hoeveelheid strippen die bij de strippenkaart zijn inbegrepen.
 4. De strippen worden per kwartier afgeboekt.
 5. De niet-gebruikte strippen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 6. De strippenkaart is alleen te gebruiken tijdens kantooruren, niet in weekenden of op feestdagen.
 7. De strippenkaart is geldig voor 1 (zegge: één) jaar vanaf het moment van aankoop.
 8. Betaling voor de strippenkaart geschiedt vooraf (online) middels iDeal.

Artikel 10 - Licenties en onderhoudsovereenkomst

 1. Indien de Klant gebruik wenst te maken van de Diensten van Webjuffie, dan heeft de Klant de mogelijkheid om te kiezen tussen het direct aanschaffen van een onderhoudsovereenkomst of gebruik te maken van de inbegrepen licenties:
  • Onderhoudsovereenkomst: de onderhoudsovereenkomst is een overeenkomst waarbij Webjuffie zich verbindt onderhoudswerkzaamheden en daarmee samenhangende werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van de Klant. De onderhoudsovereenkomst kan worden aangegaan voor een duur van 6 (zegge: zes) maanden of 12 (zegge: twaalf) maanden. Tussentijdse opzegging door de Opdrachtgever, ten aanzien van een lopende onderhoudsovereenkomst, is niet mogelijk. Ieder der Partijen kan wel met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (zegge: één) maand voor het einde van de einddatum van de onderhoudsovereenkomst opzeggen. Een opzegging kan ook reeds eerder geschieden, maar zal alsnog pas van kracht worden wanneer de lopende onderhoudsovereenkomst tot einde komt (de oorspronkelijke einddatum). Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Bij geen tijdige opzegging zal de onderhoudsovereenkomst stilzwijgend worden verlengd voor dezelfde duur. Indien de Klant dus een onderhoudsovereenkomst voor 6 (zegge: zes) maanden heeft aangeschaft en niet tijdig opzegt, dan zal de onderhoudsovereenkomst stilzwijgend worden verlengd voor weer 6 (zegge: zes) maanden. In een dergelijke situatie, zoals neergelegd in de voorgaande zinsnede, geldt wederom een opzegtermijn van één maand die op de nieuwe einddatum (van de verlengde onderhoudsovereenkomst) in werking zal treden. De onderhoudsovereenkomst zal vooraf worden gefactureerd.
  • Inbegrepen licenties: deze licenties zijn inbegrepen bij de specifieke dienstverlening die de Klant heeft aangeschaft. Van belang is dat deze licenties enkel gelden voor een termijn van 1 (zegge: één jaar). Van belang is eveneens dat, in tegenstelling tot de onderhoudsovereenkomst, er geen updates en backups, etc. inbegrepen zijn. Na afloop van de termijn van 1 (zegge: één) jaar zullen de licenties door Webjuffie worden verwijderd. De verantwoordelijkheid ligt vanaf dat moment bij de Klant om ofwel zelf licenties aan te schaffen dan wel over te stappen naar een onderhoudsovereenkomst, zoals neergelegd in artikel 10 lid 1 sub a, van deze algemene voorwaarden.

Artikel 11 - Uitvoering van Overeenkomst

 1. Webjuffie zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van Overeenkomst dit vereist, heeft Webjuffie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n), onder voorwaarden overeengekomen in Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Webjuffie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van Overeenkomst, tijdig aan Webjuffie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Webjuffie zijn verstrekt, heeft Webjuffie het recht de uitvoering van Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.
 4. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Webjuffie hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Webjuffie dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan Overeenkomst.

Artikel 12 - Wijziging van Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Webjuffie en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van Overeenkomst overgaan.
 2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Webjuffie op en is voor Klant geen grond om Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Webjuffie en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 13 - Annulering en opzegging door de Klant

 1. Ten aanzien van de Overeenkomst bouw website en/of online academie geldt het navolgende: na ondertekening en retourzending van de opdrachtovereenkomst is het voor de Klant niet meer mogelijk de Overeenkomst te annuleren.
 2. Ten aanzien van de Overeenkomst training website en/of online academie geldt het navolgende: zodra de (online) betaalprocedure succesvol en volledig is afgerond is het voor de Klant niet meer mogelijk de Overeenkomst te annuleren.
 3. Ten aanzien van de Overeenkomst online trainingen geldt het navolgende: zodra de (online) betaalprocedure succesvol en volledig is afgerond is het voor de Klant niet meer mogelijk de Overeenkomst te annuleren.
 4. Ingevolge het succesvol en volledig afronden van de (online) betaalprocedure voor de strippenkaart, is het voor de Klant niet meer mogelijk deze Overeenkomst te annuleren.
 5. De Klant is wel gerechtigd de Overeenkomst bouw website en/of online academie tussentijds op te zeggen. Wel dient hierbij 30% van het volledige factuurbedrag te worden betaald, ook indien ten tijde van de opzegging nog niet alle overeengekomen Diensten zijn uitgevoerd.
 6. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. De verzendende partij draagt de bewijslast voor de ontvangst door de andere partij.

Artikel 14 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van Overeenkomst

 1. Webjuffie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Webjuffie goede grond heeft te vrezen dat Klant in deze verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Webjuffie bevoegd Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Klant zijn uit Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Webjuffie gerechtigd Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 15 - Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
 2. Webjuffie heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Webjuffie mede te delen.
 3. De wijze van betaling verschilt per Dienst. Voor de bouw van websites en online academies geschiedt betaling via factuur. In geval van website en online academie trainingen geschiedt betaling via betalingsdienst [iDEAL], voorafgaand. Ingeval van online trainingen geschiedt betaling tevens via betaaldienst [iDEAL], voorafgaand. Ingeval van het aanschaffen van een strippenkaart geschiedt betaling tevens via betaaldienst [iDEAL], voorafgaand. Zie artikelen 4,6, 8 en 9.
 4. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere melding van ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Indien Webjuffie besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 14.4 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat toeziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Webjuffie is niet aansprakelijk voor schade, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Webjuffie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aan Klant gecommuniceerde termijnen. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Diensten te weigeren.
 3. Webjuffie is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Webjuffie verleent Klant de bevoegdheid aan Webjuffie om, als een door Webjuffie ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wilt beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden.
 4. Webjuffie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade zoals: bedrijfsschade, stagnatieschade, gemiste besparingen, verminderde goodwill en gederfde winst.
 5. Webjuffie is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 16.
 6. Indien Webjuffie aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Webjuffie, waarbij de schade een rechtstreeks en uitsluitend gevolg moet zijn van het handelen van Webjuffie.
 7. De aansprakelijkheid van Webjuffie is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Webjuffie niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 8. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Webjuffie.
 9. Dit artikel sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 17 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Webjuffie, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Webjuffie zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Webjuffie, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog, epidemieën/pandemieën, of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Webjuffie overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Webjuffie heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 18 - Garantie

 1. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in Overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden is opgenomen, biedt Webjuffie geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de Diensten.
 2. De bepalingen in deze Algemene voorwaarden ter zake van garantie laten de garantie aanspraken van Klant uit hoofde van de wet onverlet.
 3. De Klant garandeert dat zij de producten en/of Diensten niet zal gebruiken:
  • Op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Webjuffie of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • In strijd met geldende wet- of regelgeving en/of
  • In strijd met een bepaling van de Overeenkomst
 4. Webjuffie geeft geen garantie dat de verstrekte informatie, ongeacht de bron (de content) nauwkeurig, volledig actueel of foutloos is. Webjuffie is dan ook niet aansprakelijk voor enige onjuistheid, fout of onvolledigheid van de inhoud.

Artikel 19 - Vertrouwelijkheid van gegevens

Beide partijen garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Webjuffie kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van Overeenkomst.

Artikel 20 - Intellectuele eigendom

 1. Webjuffie behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van gegevens aan Webjuffie. Klant zal Webjuffie vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 21 - Herroepingsrecht

 1. Consumenten kunnen Overeenkomst, zonder opgave van redenen, ontbinden binnen veertien (14) dagen na totstandkoming.
 2. Indien tijdig is herroepen, zal Webjuffie overgaan tot restitutie van het reeds betaalde bedrag. Webjuffie houdt een termijn aan van veertien (zegge: 14) dagen voor het terugbetalen.
 3. Voor de online trainingen geldt het navolgende: daar de Klant na het plaatsen van de bestelling direct toegang heeft tot en beschikt over de bestelde producten, zijn deze uitgesloten van het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd, voor zover Webjuffie met de nakoming is begonnen, en Klant zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend Webjuffie de Overeenkomst onmiddellijk kan uitvoeren voordat de bedenktijd is afgelopen. Klant erkent hierbij dat hij zijn herroepingsrecht verliest als de levering van de digitale inhoud is begonnen.

Artikel 22 - Klachtenregeling

Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk binnen veertien (zegge: 14) dagen na ontdekking, te zenden aan info@webjuffie.nl.

Artikel 23 - Identiteit van Webjuffie

 1. Webjuffie is bij de KvK geregistreerd onder nummer [68168276] en draagt Btw-identificatienummer NL100629052B01. Webjuffie is statutair gevestigd aan de Wilhelminalaan 24 (3701 BK) te Zeist.
 2. Webjuffie is per e-mail te bereiken via info@webjuffie.nl of telefonisch via 06-15398398.

Artikel 24 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen Webjuffie en Klant is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen Webjuffie en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland.

Artikel 25 - Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de Website, worden gevoegd bij offertes en er wordt naar verwezen op bestelformulieren.